KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO - GAŚNICZY

 

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY NA TERENIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO.

 

     KSRG stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą również prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz służby, inspekcje, straże, instytucje oraz inne podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Zadania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze kraju ustala Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, następnie przekazuje je do wojewody, który dostosowując je do zagrożeń i warunków województwa, ustala te zadania dla obszaru województwa. Tak sformułowane zadania przekazuje do starostów i zarządów gmin. Starostowie i zarządy gmin dostosowują ww. zadania do warunków lokalnych oraz ustalają i realizują je odpowiednio na obszarze powiatu i gminy. Kierowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie systemów współdziałających odbywa się poprzez: powiatowe stanowisko kierowania - na obszarze powiatu, wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa - na obszarze województwa, Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa - na obszarze kraju. Krajowy system ratowniczo-gaśniczy na obszarze powiatu samorządowego jest podstawowym narzędziem starosty służącym do realizacji zadań ratowniczych na obszarze gminy i powiatu w nagłych zdarzeniach losowych spowodowanych pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem (katastrofą techniczna, chemiczną, ekologiczną), które wymagają użycia sił i środków ratowniczych.. Powiat, jako podstawowy poziom wykonawczy systemu, realizuje ustalone ustawowo zadania własne, a są to: prowadzenie analiz i opracowywanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, prowadzenie analizy sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, budowanie systemu koordynacji działań jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących w skład ksrg oraz służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów biorących udział w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu, organizowanie systemu łączności, alarmowania i współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych na obszarze powiatu.

Na ternie powiatu brzozowskiego w skład ksrg wchodzą:

  1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.
  2. Jednostki OSP takie jak: OSP Stara Wieś, OSP Przysietnica, OSP Humniska, OSP Grabownica Starzeńska, OSP Zmiennica, OSP Haczów, OSP Jasionów, OSP Trześniów, OSP Jabłonica Polska, OSP Jasienica Rosielna, OSP Blizne, OSP Domaradz, OSP Barycz, OSP Wesoła, OSP Nozdrzec, OSP Izdebki, OSP Dydnia, OSP Witryłów, OSP Jabłonka.