KOMPETENCJE I REALIZOWANE ZADANIA KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZOZOWIE


Organizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

          Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej stanowi aparat pomocniczy komendanta powiatowego, przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania.Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej określiły formę organizacyjną komendy powiatowej. Komendą powiatową kieruje komendant, przy pomocy zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.W skład Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie wchodzi jednostka ratowniczo-gaśnicza oraz następujące komórki organizacyjne:

 1. wydział operacyjno-rozpoznawczy,
 2. wydział organizacyjno-kwatermistrzowski,
 3. samodzielne stanowisko pracy d.s finansowych,
 4. jednostka ratowniczo-gaśnicza.


Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie realizuje zadania zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym tut. komendy.

W regulaminie organizacyjnym, określono  m.in.:

 • uregulowania dotyczące reprezentowania komendy powiatowej i podpisywania  pism,
 • ogólne zasady działania komórek organizacyjnych, liczbę zastępców komendanta powiatowego i ich zadania,
 • siedzibę i obszar działania jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz ich strukturę etatową,
 • rodzaj komórek organizacyjnych i ich zadania oraz strukturę etatową,
 • rodzaje pieczęci i stempli używanych przez komendę, umożliwiających jej terenową (kod pocztowy)   i organizacyjną (telefony, faksy) identyfikację.


W regulaminie organizacyjnym określone zostały też podstawowe zadania dotyczące działalności jednostki ratowniczo-gaśniczej.Zadania realizowane przez komendanta powiatowegoPaństwowej Straży Pożarnej.

1. Komendant powiatowy wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu, a w szczególności:

 1. jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
 2. w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:
  1. nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
  2. wstrzymanie robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,
 3. przynajmniej raz w roku składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz  o zagrożeniach pożarowych powiatu,
 4. wykonuje polecenie otrzymane od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej,
 5. informuje niezwłocznie komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu gminy lub powiatu,
 6. współpracuje z radą powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu,
 7. współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonywania budżetu powiatu,
 8. przedkłada staroście do zatwierdzenia programy działania komendy powiatowej,
 9. przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,
 10. zajmuje stanowisko w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 11. uzgadnia plany operacyjno - ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska.
 12. przeprowadza kontrole na zlecenie starosty,
 13. uczestniczy w pracy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w którym pełni funkcję zastępcy przewodniczącego,
 14. uzgadnia wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone       w statucie ochotniczej straży pożarnej.
 15. w komendzie powiatowej wraz z jednostką ratowniczo-gaśniczą, jest właściwy do mianowania strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne, powierzania pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach służbowych albo zwalniania ze służby,
 16. na obszarze powiatu, jest właściwy do delegowania lub przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
 17. uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy,
 18. opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia. na przeprowadzenie imprezy masowej.


2. Ponadto, zadania komendanta powiatowego są następujące:

 1. kierowanie komendą powiatową PSP,
 2. organizowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych,
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
 5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 6. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 8. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 9. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 10. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 11. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowych zagrożeń,
 12. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 13. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 14. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej