Informacje dla inwestorów i wykonawców

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego jest zobowiązany zawiadomić m.in. Państwową Straż Pożarną o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania.

Po pisemnym zgłoszeniu przez inwestora /lub upoważnionej osoby/ realizacji zamierzeń określonych w projekcie budowlanym i zaleceń dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, Państwowa Straż Pożarna w terminie 14 dni od złożonego zawiadomienia dokonuje czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz zajmuje stanowisko w formie pisemnej (opinię).

Na podstawie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie wydaje stanowisko, w którym stwierdza zgodność lub niezgodność wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Jeśli kontrolujący stwierdzi, że nie zostały spełnione wymagania techniczno-budowlane lub ochrony przeciwpożarowej, wówczas jest to odzwierciedlone w opinii jako zgłoszenie sprzeciwu lub uwag z wyszczególnieniem występujących usterek.

W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej Państwowa Straż Pożarna wydaje negatywne stanowisko w sprawie i powiadamia o tym fakcie właściwy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Zgłaszając obiekt do odbioru technicznego zgodnie z art. 56 ustawy Prawo Budowlane pismo należy adresować:

Komenda Powiatowa PSP w Brzozowie
36-200 Brzozów
ul. Mickiewicza 1

tel. /13/ 434-11-41
fax /13/ 434-40-00

godziny pracy: poniedziałek - piątek 730 - 1530

 

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 • lokalizację obiektu – adres,
 • przeznaczenie obiektu,
 • ilość kondygnacji, wysokość obiektu, powierzchnię całkowitą,
 • inwestora lub osobę upoważnioną do reprezentowania inwestora, nr telefonu.

Wzór zgłoszenia obiektu w załączeniu tutaj .

 

Dokumenty wymagane przy kontroli:

Dokumenty, które należy okazać podczas kontroli obiektu przez przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę lub pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych
 • dokumentacja projektowa (architektoniczno-budowlana wraz z projektami branżowymi) uzgodniona z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • dokumentacja powykonawcza wraz z protokołami badań i sprawdzeń występujących urządzeń przeciwpożarowych:
  • instalacji sygnalizacji pożarowej,
  • instalacji wodociągowej przeciwpożarowej - hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych (pomiar ciśnienia i wydajności),
  • stałych urządzeń gaśniczych,
  • dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
  • urządzeń i instalacji oddymiających lub służących do usuwania dymu,
  • oświetlenia ewakuacyjnego (sprawdzenie działania i pomiar natężenia)
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami oraz sztuką budowlaną,
 • protokoły pomiarów i sprawdzeń instalacji użytkowych przewidzianych w obiekcie:
  • sprawdzenia przeciwpożarowego wyłącznika prądu elektrycznego,
  • pomiarów instalacji elektrycznej (rezystancja izolacji przewodów i uziemienia urządzeń),
  • pomiarów instalacji odgromowej budynku w zakresie ciągłości przewodów i oporności uziemień,
  • pomiar szczelności instalacji gazowej,
  • protokół, opinia kominiarska stwierdzające prawidłowość podłączeń, drożność i odpowiedni ciąg przewodów kominowych: dymowych, spalinowych, wentylacyjnych
 • protokoły z wykonanych zabezpieczeń:
  • konstrukcji lub elementów drewnianych do wymaganego stopnia rozprzestrzenia ognia lub wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
  • konstrukcji stalowych do wymaganej klasy odporności ogniowej wraz z deklaracją zgodności,
  • przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń przeciwpożarowych (np. przepustów kablowych, przeciwpożarowych klap odcinających),
 • aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej; klasyfikacje ogniowe dla materiałów budowlanych stanowiących wystrój wnętrz i dróg ewakuacyjnych,
 • aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej.
 • obiekt powinien być wyposażony w sprzęt gaśniczy na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych,
 • w widocznym miejscu należy umieścić „Instrukcję postępowania na wypadek pożaru” wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz oznakować obiekt zgodnie z wymogami PN-92/N-01256/01 i 02 Znaki bezpieczeństwa,
 • dla obiektu powinna być opracowana „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”.

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 1. kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1.000 m3, z zastrzeżeniem pkt. 2;
 2. kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1.500 m3;
 3. powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1.000 m2.