Warunki bezpieczeństwa imprezy masowej

OPINIE W SPRAWIE IMPREZ MASOWYCH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO UZYSKAĆ MOŻNA PO:

  • pisemnym zgłoszeniu zamiaru organizacji imprezy,
  • przedstawieniu dokumentacji określonej w przepisach o bezpieczeństwie imprez masowych

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA IMPREZY MASOWEJ

Obowiązki ciążące na organizatorze imprezy masowej - określone są w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1160 z późniejszymi zmianami).

 

(wyciąg z ustawy)

Art. 5.1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada jej organizator.

Art. 6.1. Organizator zapewnia:

1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,

2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika do spraw bezpieczeństwa,

3) pomoc medyczn,

4) zaplecze higieniczno-sanitarne,

5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji,

6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej,

7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych,

8) wydzielone pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.

     2 ...

     3 ...

     4. Organizator opracowuje instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.

 

Art. 25.1. W celu przeprowadzenia imprezy masowej, organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia:

1) ...

2) zwraca się do właściwych miejscowo: ... i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ... z wnioskiem o wydanie opinii ....

     2. ...

     3. Właściwi miejscowo: ... komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej ... wydają opinie, o których mowa w ust.1 pkt 2), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich wydanie.

...

    4. Opinie, o któych mowa w ust.1 pkt 2), zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania.

 

Ponadto na organizatorze imprezy spoczywa obowiązek spełnienia postanowień ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018r. poz. 620 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz.719), w tym m.in.:

  1. Wyposażenie obiektu lub terenu imprezy masowej w gaśnice przenośne lub przewoźne spełniające wymagania Polskich Norm, będących odpowiednikami norm europejskich EN,
  2. Wyposażenie obiektu w oznakowanie ewakuacyjne,
  3. Zapoznać wszystkie osoby zatrudnione do obsługi imprezy z przepisami przeciwpożarowymi,
  4. Zapewnić sprawność techniczną urządzeń i instalacji użytkowych w obiekcie lub na terenie imprezy masowej (elektroenergetyczne, odgromowe, gazowe, wentylacyjne, przewody kominowe),
  5. Zapewnić wyposażenie w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i ich sprawność.