Projekty budowlane niektórych obiektów budowlanych wymagają uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Uzgadniania projektów budowlanych dokonują rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Rodzaje obiektów, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia zawiera rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2015 r poz. 2117).

Uzgodnienie projektu rzeczoznawca potwierdza przez ostemplowanie i podpisanie projektu. Ostemplowania dokonuje się na częściach rysunkowych egzemplarzy projektu budowlanego:

- rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego

- mapie zagospodarowania działki lub terenu

 Oprócz projektów budowlanych uzgodnienia przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wymagają projekty urządzeń i instalacji przeciwpożarowych np. stałe i półstałe urządzenia gaśnicze, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, drzwi i bramy przeciwpożarowe lub inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Obowiązek taki wynika z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz.719 ze zm.)

 

Wykaz rzeczoznawców:

- z terenu woj. podkarpackiego (link)

- z terenu kraju (link)